Администрация на системата

Основни настройки

Избор на локална валута и шаблон за изобразяване на фактури, задаване на начални номера за фактури и проформи при първоначална регистрация.