Изтриване на фактури и проформи

Всички фактури и проформа документи могат да бъдат различни статуси.

Чернова

Това е нов документ, който в момента създавате, но все още не сте одобрили (контирали). Тъй като черновите все още нямат актуален номер, изтриването им не изисква никакви допълнителни счетоводни дейности.

Контиран

Когато одобрите черновата, тя получава статус – Контиран. Всички контирани документи, получават последователен номер за фактуриране, като проформи и фактури имат самостоятелни номерации.

При изтриването на контиран документ, данните не се показват никъде в системата освен в меню „Справки->Фактури/Проформа -с филтър Статус: анулирани.

Анулиран документ, не може да бъде възстановен!

Ако контираният документ е последно въведеният по номер (Фактура или Проформа), вие освобождавате този номер и той ще бъде използван за следващия контиран документ. В този случай, не е нужно да правите нищо повече, освен ако вече не сте изпратили документът до Вашите клиенти.

В случай, че номерът не е последен и има издадени други документи след него, посъветвайте се с вашия счетоводител как да декларирате номера на фактурата като анулиран. Номерът на анулирания документ, не се освобождава и не може да бъде използван повторно за нова фактура.

Пример:

Последен номер на фактура: 10

При изтриване на фактура с номер 10, следващата фактура която ще издадете, ще бъде отново с номер 10.

При изтриването на фактура от номер по-малък от 10 (например 7), следващата издадена фактура ще получи номер 11, а анулирана фактура с номер 7, трябва да бъде осчетоводена като анулирана от счетоводството ви.